Saldo bilansowe

Wynajmujesz urządzenia transportowe wielokrotnego użytku (RTI) w firmie Container Centralen, która wprowadza właśnie system ubezpieczeń łącznych. Będą Państwo otrzymywać od nas cotygodniowe saldo bilansowe, aby mieć przejrzysty wgląd w przepływy Państwa RTI. Taki podgląd umożliwi Państwu uzyskanie wiedzy o dokładnej liczbie RTI z podziałem na pozycje posiadane (ma) i obciążone (winien).

Warunki i postanowienia

  1. Klient jest zawsze odpowiedzialny za terminowe wprowadzanie do systemu CC prawidłowych transakcji dotyczących RTI. System CC będzie we wszystkich przypadkach stanowił dowód potwierdzający saldo bieżące, co jednak nie odbiera Klientowi prawa do przedstawienia dowodu przeciwnego za pośrednictwem prawnie wiążących dokumentów, np. dokumentów CMR.
  2. Uznaje się, że Klient wyraził zgodę na przedstawione saldo RTI i zaakceptował go w sposób nieodwołalny, chyba że w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zrealizowania transakcji Klient nie wyrazi zgody na przedstawione saldo RTI na piśmie i z uzasadnieniem.  Po upływie 10 (dziesięciu) dni Klient traci prawo do kwestionowania przedstawionego salda.
  3. Po otrzymaniu od CC prośby o potwierdzenie salda, Klient musi potwierdzić pozycje bilansowe w systemie CC, co pozwoli na zachowanie integralności wszystkich sald. CC może także poprosić Klienta o przeliczenie wszystkich RTI, za które odpowiada, co musi zostać zrealizowane w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania takiej prośby.
  4. CC ma obowiązek dbać o saldo RTI dla danego Klienta oraz udostępniać RTI na życzenie Klienta w przypadku salda dodatniego.