Balance Statement

U huurt ladingdragers bij Container Centralen in een pool systeem. Om beter zicht te kunnen houden op uw ladingdragers, sturen wij u voortaan  een balance statement. Hierop ziet u precies hoeveel ladingdragers u nog tegoed of als ‘schuld’ heeft.

Voorwaarden

  1. De Klant is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige administratie casu quo bevestiging van de RTI-transacties in het Systeem. In alle gevallen zal het CC Systeem doorslaggevend bewijs leveren, onverminderd het recht van de Klant om het tegendeel te bewijzen middels rechtsgeldige documenten zoals bijv. CMR-document.
  2. De Klant wordt geacht in te stemmen met het RTI saldo en de saldi onherroepelijk te accepteren tenzij de Klant binnen 10 werkdagen na de transactiedatum schriftelijk en onderbouwd te kennen geeft niet met een RTI saldo akkoord te gaan. De Klant verliest alsdan het recht het saldo te betwisten.
  3. Teneinde de integriteit van de RTI-saldi te bewaren zal de Klant medewerking verlenen aan een telling/inventarisatie van RTI’s indien CC een saldobevestiging vraagt. Tevens zal de Klant onder eigen verantwoordelijkheid binnen vier weken een telling organiseren na een gelijkluidend verzoek van CC.
  4. CC is verplicht zorg te dragen voor een RTI tegoed van Klant en in geval van een positief tegoed de RTI’s op verzoek van Klant ter beschikking te stellen.